صحبت های شکوری و ربیعی پس از بازی رایکا و مس

صحبت های هادی شکوری و محمد ربیعی پس از بازی رایکا بابل و مس رفسنجان

هادی شکوری: فوتبال بابل به اوجش برمی گردد

محمد ربیعی: نمی شد در این زمین گل آلود فوتبال بازی کرد

منبع : ورزش سه