گفتگو با کلوپ پیش از دیدار حساس تیمش با سیتی

منبع : ورزش سه