اوبامیانگ یا آلکاسر; مقایسه مهاجم سابق و حال حاضر دورتموند

به نظر شما کدامیک از مهاجمان دورتموند عملکرد بهتری داشته اند؟ پاکو آلکاسر و اوبامیانگ

منبع : ورزش سه