دژاگه و مهری و اخباری؛ حرفهای بعد از صعود شیرین

صحبتهای دژاگه و مهری و محمدرضا اخباری بعد از صعود در ضربات پنالتی مقابل نود ارومیه

منبع : ورزش سه