با فرهاد مجیدی تجربه 12 دربی دارم!

بخش های از گفتگوی اختصاصی سایت آنتن با شیث رضایی

منبع : ورزش سه