پرتاب صندلی های نقش جهان به داخل زمین توسط هواداران

پرتاب صندلی های نقش جهان به داخل زمین توسط هواداران

منبع : ورزش سه