نگاهی به لستر سیتی آماده این روزهای لیگ جزیره

تیمی که اینروزها شاید از لسترسیتی قهرمان سالهای قبل نیز آماده تر است.

منبع : ورزش سه