آخرین تمرین پاریسی ها قبل از بازی با موناکو

آخرین تمریت پاریسی ها قبل از بازی با موناکو

منبع : ورزش سه