شجاعی : باید بیشتر دقت میکردیم

شجاعی : باید بیشتر دقت میکردیم

منبع : ورزش سه