4 هتریک لیونل مسی در ارسال پاس گل در یک بازی

لیونل مسی 4 بار موفق شده است در یک بازی 3 پاس گل ارسال کند. با هم این هتریک های پاس گل را مرور خواهیم کرد.

منبع : ورزش سه