تاثیرگذاری مهدی طارمی روی گل اول ریو آوه

مهدی طارمی لژیونر ایرانی تیم ریو آوه در دیدار برابر توندلا خود را در موقعیت گلزنی قرار داد ولی شوت او مهار شد و توپ برگشتی را گلسون وارد دروازه کرد تا گل اول این تیم روی تاثیر بازیکن ایرانی به ثمر برسد.

منبع : ورزش سه