سوپر گل هایی که به ثمر نرسیدند

موقعیت هایی که تنها چند سانتی متر تا خلق یک سوپر گل بی نظیر فاصله داشتند.

منبع : ورزش سه