اینتر رکورد دار بیشترین تعداد گلزن در یک فصل

اینتر با 18 گلزن متفاوت رکورد دار بیشترین تعداد گلزن در این فصل سری آ است.

منبع : ورزش سه