قدردانی جواد خیابانی از کادر درمان و پزشکی

قدردانی جواد خیابانی از کادر درمان و پزشکی: در این روزها که همه در حال کمک به یکدیگر هستند، ما قدردان تیم بهداشتی و درمانی هستیم

منبع : ورزش سه