آذرنیا : امکانات فوتبال آلمان با ایران قابل مقایسه نیست

مدیرعامل ماشین سازی: امکانات فوتبال آلمان با ایران قابل مقایسه نیست

منبع : ورزش سه