خاطره جالب برخورد سنگ با سر فیروز کریمی

داستان برخورد سنگ به سر فیروز کریمی در دوران حضور در نفت مسجد سلیمان از زبان خودش

منبع : ورزش سه