درچنین روزی جام ملتهای آسیا 1976 ؛ ایران 1 کویت 0

سال 1355 ...
جام قهرمانی جام ملتهای 1976 آسیا....
قلیچ خانی، پروین، رشیدی، ذوالفقارنسب، عبدالهی، قاسمپور، مظلومی، اسکندریان، خورشیدی، روشن، نظری، نورایی و...

منبع : ورزش سه