اجرای تماشایی کشتی کج ایرانی در برنامه عصر جدید

منبع : ورزش سه