مناظره درودگر و قنبرزاده درباره حضور کفاشیان

مناظره درودگر و قنبرزاده درباره قانونی بودن یا غیر قانونی بودن حضور کفاشیان در فدراسیون فوتبال

منبع : ورزش سه