3 ایستگاهی تماشایی از جونینیو برزیلی

3 گل تحقیرآمیز از جونینیو برزیلی، سلطان ضربه آزاد به رئال، بارسا و بایرن

منبع : ورزش سه