امیر حسینی: برای خرید دائمی نادری پالس مثبت گرفتیم

منبع : ورزش سه