گل اول شنزن به دالیان توسط مرتضی پورعلی گنجی

پورعلی گنجی با گل شروع کرد!

مرتضی پورعلی گنجی در نخستین بازی برای شنزن چین موفق به گلزنی برابر دالیان شد

منبع : ورزش سه