گل اول العربی به ام‌صلال توسط محمدی در دقیقه 10

منبع : ورزش سه