گل اول ختافه به بارسلونا توسط ماتا

گل اول ختافه به بارسلونا توسط ماتا از روی نقطه پنالتی در دقیقه 57
ختافه 1 - بارسلونا 0

منبع : ورزش سه