گفت‌وگوى تلویزیون تاجیکستان با حسین عبدى پس از بازى

منبع : ورزش سه