گلزنی مهرداد محمدی برای العربی مقابل الخور

گل اول العربی به الخور توسط مهردادمحمدی در دقیقه 18

منبع : ورزش سه