برای قهرمان نشدن بهانه ای ندارم

مصاحبه کالدرون در میان خبرنگاران حاضر در تمرینات پرسپولیس

منبع : ورزش سه