دبل زیبای استفان الشراوی برای شانگهای شنهوآ

در دیدار بین دو تیم شانگهای شنهوآ و دالیان ییفانگ استفان الشراوی و مارک همشیک گلزنی کردند.

منبع : ورزش سه